Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miączyn

od do