Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miączyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok

od do